Neváhajte nás kontaktovať:

Top

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov našich zákazníkov

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ týmto informuje svojich zákazníkov o nasledovných špecifikách spracúvania ich osobných údajov:

 

Identifikácia našej spoločnosti ako prevádzkovateľa

 • Názov spoločnosti:     Movement institute, s.r.o.
 • Sídlo:     Pod Glavicou 2741/1, Devínska nová Ves, 84108 Bratislava
 • IČO:     51305216
 • Zápis v OR:     OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125568/B
 • Kontaktná osoba:     Vo veciach ochrany osobných údajov kontaktujte, prosím:
 • Mgr. Martin Hegyi
 • E-mail:    
 • Telefónne číslo:     0918 3 89 992

 

Účely spracúvania osobných údajov našich zákazníkov

Osobné údaje našich zákazníkov alebo osôb konajúcich v mene alebo za nášho zákazníka – právnickú osobu sa môžu spracúvať na niektoré alebo všetky účely uvedené nižšie:

 • Zákaznícky servis (komunikácia so zákazníkmi, vybavovanie objednávok)
 • Databáza zákazníkov
 • Vedenie účtovníctva
 • Plnenie právnych povinností
 • Dane
 • Poskytovanie tovarov alebo služieb
 • Kamerové záznamy
 • Priamy marketing vlastný

 

Právny základ spracúvania osobných údajov našich zákazníkov

 Kategória osobných údajov Právny základ spracúvania
Identifikačné údaje (meno, priezvisko, rezidenčná adresa, e-mailová adresa, telefónny kontakt, dátum narodenia, kontaktná osoba údaje v prípade núdze, a pod.), vlastnoručný podpis Platobné údaje Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR –  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ – databáza zákazníkov
Kamerové záznamy Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR –  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ: – zabezpečenie a ochrana majetku zamestnávateľa, bezpečnosť zamestnancov a klientov, dodržiavanie prevádzkového poriadku
Údaje o zdravotnom stave Lekárske záznamy Súhlas dotknutej osoby
Fotografia Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR –  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ: ochrana majetku a osôb,  identifikácia klienta, zabránenie prenášania kariet na iné osoby a pod.
Marketing priamy (zasielanie e-mailov) Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR –  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ: udržanie a rozšírenie svojich podnikateľských aktivít

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov našich zákazníkov

 • Naša spoločnosť z dôvodu práce s osobnými údajmi, tzn. ideálneho stanovenia tréningového a nutričného plánu.
 • Orgány štátnej správy a územnej samosprávy – pri vykonávaní kontrol v sídle spoločnosti, prípadne mimo jeho sídla, napr.: daňové úrady, Úrad na ochranu osobných údajov SR a pod.
 • Záznamy z kamerového systému môžu prehliadať zamestnanci bezpečnostného úseku, vedúci zamestnanci daného úseku, HR zamestnanci a príslušné orgány verejnej moci, ak je záznam potrebný na vyšetrenie priestupku alebo trestného činu.
 • Prenos osobných údajov našich zákazníkov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

 

Doba uchovávania osobných údajov našich zákazníkov

 • 10 rokov v zmysle účtovných predpisov, resp. podľa zákonom stanovených pravidiel.
 • Záznamy z kamerového systému sa uchovávajú 15 dní, okrem prípadov, kedy predmetný záznam obsahuje informácie k vyšetrovaniu priestupku alebo trestného činu.
 • Marketing priamy: 2 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

 

Práva našich zákazníkov

Náš zákazník ako dotknutá osoba má právo požadovať od našej spoločnosti prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Náš zákazník má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

 

Rôzne

Poskytovanie osobných údajov zo strany našich zákazníkov je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi našou spoločnosťou a zákazníkom. Zákazník nie je povinný osobné údaje poskytnúť, čo však môže mať za následok neuzavretie vzájomného zmluvného vzťahu, resp. nemožnosť plnenia povinností zo strany našej spoločnosti. Náš zákazník je povinný bezodkladne písomne oznámiť našej spoločnosti akúkoľvek zmenu jeho osobných údajov, aby naša spoločnosť mohla včas opraviť neaktuálne osobné údaje a zabezpečiť ich správnosť.

 

Súhlas

Podpísaním osobitného formulára náš zákazník udelí našej spoločnosti svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov o zdravotnom stave a lekárskych záznamov našou spoločnosťou vyššie uvedeným spôsobom. Náš zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas písomne zaslaním odvolania na: []. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu však môže mať na následok nemožnosť poskytovania služieb zo strany našej spoločnosti.

V prípade otázok ohľadne GDPR nás neváhajte

kontaktovať